سوگند به دل

هرگزگمان مبرزخیال توغافلم؛گرمانده ام خموش خداداند و دلم

بهمن 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
8 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
5 پست